Bảo Hiểm Tai Nạn Toàn Cầu
Thông tin sản phẩm

 Chỉ với mức phí từ 1.750.000 đồng/năm, tương đương 4.800 đồng/ngày, Khách hàng tham gia sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn Toàn cầu sẽ được bảo vệ với giá trị bồi thường lên đến 1.000.000.000 đồng.

 Bảo hiểm Tai nạn Toàn cầu - Quyền lợi B


QUYỀN LỢI
 

Quyền lợi tử vong do tai nạn

  • Bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm

Quyền lợi tàn tật do tai nạn

  • Bằng tỷ lệ phần trăm Mệnh giá Sản phẩm tương ứng với tỷ lệ tàn tật do tai nạn

Tình trạng thương tật, cắt cụt chi hoặc mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

Phần trăm Mệnh giá Sản phẩm được thanh toán

Cả hai chi

100%

Thị lực cả hai mắt

100%

Một chi và thị lực của một mắt

100%

Một chi

50%

Thị lực của một mắt

50%

Hai ngón tay cái

25%

Thính lực của hai tai

50%

Thính lực của một tai

10%

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện

  • Bằng 1/1000 Mệnh giá Sản phẩm cho mỗi ngày nằm viện tại khoa phẫu thuật hoặc hồi sức cấp cứu để điều trị tổn thương do tai nạn.

Trợ cấp tàn tật do tai nạn

  • Bằng 10% Quyền lợi tàn tật do tai nạn đã được ACE Life chấp thuận.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

  • Công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: 17 – 60 tuổi.
  • Tuổi chấm dứt bảo hiểm: 65 tuổi