Bảo Hiểm Trọn Đời
Thông tin sản phẩm

QUYỀN LỢI

Quyền lợi bảo hiểm tử vong


Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày tử vong của Người được Bảo hiểm nếu chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó.
Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đủ 65 tuổi trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm cộng với Lãi chia tích lũy được công bố trước ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành mười (10) lần trong mười (10) năm.
Nếu Người được Bảo hiểm tử vong mà Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, ACE Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi ACE Life chấp thuận thanh toán quyền lợi bảo hiểm khi Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Quyền lợi khi hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn

ACE Life sẽ thanh toán quyền lợi bằng Mệnh giá Sản phẩm cộng với các khoản Lãi chia được công bố trước Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm nếu Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực và Người được Bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn Hợp đồng.
Quyền lợi nhận lại giá trị hoàn lại

• Bên mua Bảo hiểm có thể hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm để nhận lại giá trị hoàn lại, và bất kỳ các khoản Lãi chia nào đã công bố nhưng chưa lãnh, với điều kiện phí bảo hiểm năm thứ hai đã được đóng đầy đủ.
Lãi chia

Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, ACE Life sẽ công bố lãi chia cho Bên mua Bảo hiểm.
Nếu để lại công ty, lãi chia có thể được tích lũy hàng năm và được thanh toán cùng với quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc khi Hợp đồng đáo hạn. Lãi chia cũng có thể được lãnh bằng tiền mặt, hoặc dùng để đóng phí tự động.