Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  11
Tổng số truy cập   :  45522
Sử Dụng Phần Mềm Andon
Cách sử dụng phần mềm Andon như thế nào ?

 

Các Thao tác sử dụng phần mềm Andon 

 

 

 5.3 THAO TÁC SỬ DỤNG TRÊN PHẦN MỀM 

 

 5.3.1: TRÊN MÁY SERVER: (Máy chủ)

Video Trang Demo Andon:         youtu.be/W99412ClCpU

 

- Màn hình chính:

o Màn hình chính của phần mềm Andon hiển thị đầy đủ thông tin của các sự kiện và đếm thời gian diễn ra các sự kiện. Trên màn hình chính các sự kiện xảy ra hiển thị ở hai chế độ: chế độ chờ xử lý (màu trắng) và chế độ đang được xử lý (màu vàng).

Hình 1: Màn hình chính hệ thống andon các sự kiện đang ở chế độ chờ xử lý

Hình 2: Các sự kiện đang được xử lý

- Kiểm tra hub đang hoạt động:

o Để kiển tra hub có jack và hộp con nào đang hoạt động, trên màn hình chính click vào nút “Kiểm tra hub hoat động”,  sau đó lựa cho hub (tương ứng với ip) và nhấn nút kiểm tra .

Hình 3: Giao diện kiểm tra tình trạng các hub đang hoạt động

o Sau khi kiểm tra nếu có jack nào đang hoạt động sẽ được hiển thị lên màn hình. Tương ứng với mỗi jack sẽ có các hộp con người dùng check  để biết các hộp con nào đang hoạt động (hình 4)

Hình 4: Giao diện hiển thị các jack và các hộp con đang hoạt động.

 

- Kiểm tra kết nối: trên máy chủ để biết các hub (Các client ứng với mỗi hub có chứa 1 IP) đang hoạt động. Trên thanh menu chính click vào menu kết nối. Danh sách các ip đang kết nối sẽ hiện lên màn hình. Trường hợp giao diện kết nối đang mở rồi bạn nhấn nút “Refresh” xem các kết nối mới (Hình 5)

Hình 5: Kiểm tra các hub kết nối đến server.

- Lập trình: Phần lập trình các thông số xuống hub.

o Để xem thông số của hub trước khi lập trình xuống : nhấn nút “Đọc” những thông số từ hub sẽ được hiển thị lên màn hình. Nếu muốn thay đổi các thông số này nhấn nút “Lập trình ” để thiết lập lại các thông số cho hub. Các lần lập trình sẽ được ghi nhận lại và hiển thị lên màn hình (Hình 6).

Hình 6: Giao diện lập trình.

- Cập nhật dữ liệu: để người quản lý có thể theo dõi các sự kiện Andon diễn ra ở đâu một cách dễ dàng hơn, phần mềm cho phép người quản lý có thể cập nhật  tên, thêm, xóa của các hub, jack và hộp con để tiện theo dõi và quản lý. Riêng phần tên lệnh chỉ cho phép thay đổi tên lệnh (hình 10)

Hình 7: Giao diện Cập nhật  hub

Hình 8: Giao diện cập nhật cho jack cắm

Hình 9: Giao diện cập nhật cho các hộp con

Hình 10: Giao diện cập nhật  lệnh.

- Phần báo cáo  -  thống kê:

o Phần thống kê tổng quát:  trong phần thống kê tổng quát cho phép người quản lý có thể thống kê các sự kiện diễn ra theo ngày, tháng, năm. Người quản lý có thể lựa chọn các tất cả hub, jack, hộp con, lệnh hoặc có thể xem từng hub, jack, hộp con riêng lẻ tùy theo mục đích thống kê(hình 11). và xuất báo cáo ra file excel(hình 12).

Hình 11: Giao diện thống kê tổng quát.

Hình 12: Xuất rafile excel

o Phần thống kê chi tiết: Trong giao diện thống kê tổng quát người quản lý có thể xem thống kê chi tiết nhấn vào nút “Thống kê chi tiết”. Người quản lý có thể xem các sự kiện diễn ra từ thời điểm nào đến thời điểm .

nào, diễn ra bao nhiêu lâu, thời gian xử lý bao nhiêu lâu. Các sự kiện diễn ra trên 2 phút sẽ được ghi chú bằng line màu xanh để người quản lý tiện theo dõi(hình 13).  Cũng như phần thống kê tổng quát người quản lý có thể xuất ra dạng báo cáo dưới dạng file excel( hình 14).

Hình 13: Giao diện thống kê chi tiết

Hình 14: Thống kê chi tiết dưới dạng file excel.

5.3.2: TRÊN MÁY CLIENT: (Máy con)

Phần mềm andon sử dụng cho client (các máy con), Tương tự như phần mền dành cho server nhưng giới hạn chỉ cho phép người sử dụng xem các sự kiện đang  diễn ra và xem báo cáo và thống kê (Phần báo cáo thống kê giống như phần mềm dành cho máy chủ (hình 14). 

Hình 15: Giao diện sử dụng cho máy client.