Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  5
Tổng số truy cập   :  12057
   

 

Chứng nhận thương mại công bằng của Tổ chức dán nhãn thương mại công bằng quốc tế (FLO) cấp cho Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ công bằng EaTu.

 

 

 (The Fairtrade certification of Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) is provided for EaTu Cooperative of the fair agriculture service).

 

 

 

 Ngày 25 - 08 - 2015, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu được thành lập với số thành viên ban đầu là 49 thành viên trong đó thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90%.

  EaTu Cooperative of the fair agriculture service was established on 25th August, 2015 with 49 initialmembers. 90% of the members are Ethnic minority people).

  - Diện tích canh tác cà phê của Hợp Tác Xã :  60,4 hecta.   

   ( Area of cultivating coffee trees : 60,4 hectares).

  - Sản lượng hàng năm : 229880 kg.  

   (Annual yield of coffee products : 229880 kilograms).

  Tiêu chí hoạt động của Hợp Tác Xã : 

  (Activities of the cooperative) :

  - Sản xuất và chế biến cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade.

  (Producing and processing coffee products according to stands of Faitrade).

  - Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và  sản xuất cà phê bền vững.

  (Continuously increasing the quality of products and producing sustainable coffee products).

  - Phát triển cà phê chế biến ướt.

  (Developing wet processing coffee products).

 Tuy mới thành lập và còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết giữa ban lãnh đạo và các thành viên, Hợp tác xã đã có nhiều hoạt động thiết thực và có được thành tựu ban đầu là "đã xuất bán được 20 tấn cà phê thương mại công bằng đầu tiên", đây thực sự là một điều đáng mừng đối với hợp tác xã, cũng cố thêm lòng tin và quyết tâm của ban lãnh đạo và các thành viên trong việc hoàn thành các tiêu chí hoạt động của hợp tác xã.

 

(At first, the cooperative has just established with alot of difficulties.Thank to the agreement between the leading team and the members, the Cooperative had alot of pratical activities and recarded the first achievements : " First 20 ton of fairtrade coffee was sold".This is really a joyfulness.This strengthens the beliefs of the leading team and the co-op members in completing their tasks).

 

Địa chỉ : 28 Buôn Kotam xã Eatu,Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại : 0905 32 66 99 - 0963 24 66 99

Hộp thư: htxcongbangeatu@gmail.com 

Address : 28 Kotam Village, Eatu ward, Buon Ma Thuot city

Telephone : 0905 32 66 99 - 0963 24 66 99

Email : htxcongbangeatu@gmail.com Xem những hình ảnh hoạt động tại hợp tác xã công bằng Eatu